Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 07/10/2022 | Xem bài viết Tiếng Anh

Nghị định 68/2022/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số điểm đáng chú ý

Ngày 22/9/2022, Nghị định số 68/2022/NĐ-CP (“Nghị định 68”) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT được Chính phủ ban hành nhằm thay thế cho Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017.

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2022 và quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường (“Bộ TNMT”) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Về hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, so với Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, Bộ TNMN được giao thêm một số nhiệm vụ đáng chú ý được quy định tại khoản 13, Điều 2 Nghị định 68 như sau:

  1. Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch không gian biển quốc gia; quản lý hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.
  2. Công nhận một phần hoặc toàn bộ khu vực biển.
  3. Xem xét, chấp thuận bằng văn bản theo thẩm quyền về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển để tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học; đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển.
  4. Thiết lập, quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và tổ chức thực hiện đầu tư, khai thác, sử dụng và quản lý các công trình, phương tiện chuyên dùng để cảnh báo sự cố môi trường biển, nghiên cứu, khảo sát biển và đại dương thuộc phạm vi quản lý.
  5. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều phối tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (“Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung”), Bộ TNMT đã đề xuất quy định chi tiết hơn về thẩm quyền chấp thuận và đối tượng thực hiện đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển, nhưng hiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung vẫn còn trong quá trình lấy ý kiến.

Xem thêm các bài viết:

Đẩy nhanh xử lý 35 hồ sơ phát triển dự án điện gió ngoài khơi, ngày 20/04/2022

Quy định về việc giao khu vực biển cho dự án điện gió ngoài khơi để đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển, ngày 03/06/2022

 Thủ tục chấp thuận thực hiện hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển cho dự án điện gió ngoài khơi, ngày 19/07/2022

Thẩm quyền chấp thuận việc thực hiện hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển cho dự án điện gió ngoài khơi, ngày 19/07/2022

Phúc Đăng

Page top