Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân

1. SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Bằng việc trao cho EVNPECC3 thông tin cá nhân của Anh Chị, Anh Chị đồng ý thông tin cá nhân của Anh Chị sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu Anh Chị không đồng ý với Chính Sách này, Anh Chị dừng cung cấp cho EVNPECC3 bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 6 dưới đây.

EVNPECC3 bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. EVNPECC3 khuyến khích Anh Chị thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo Anh Chị biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của Anh Chị.

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm các nội dung:

1. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

2. Mục đích thu thập

3. Phạm vi xử lý dữ liêu

4. Thời gian lưu trữ

5. Biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu

6. Quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân

7. Thông Tin Liên Hệ

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP

EVNPECC3 rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần không thể thiếu trong chính sách của công ty EVNPECC3 đối cộng đồng.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP).

Trong Chính sách Bảo mật này, EVNPECC3 sẽ cung cấp các thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân nếu và khi EVNPECC3 thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của EVNPECC3 hoặc thực hiện giao dịch kinh doanh với Anh Chị và khi Anh Chị sử dụng dịch vụ trực tuyến của EVNPECC3. (Trang web của EVNPECC3 có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này không nằm trong phạm vi của Chính sách Bảo mật này. Vui lòng kiểm tra trang web của bên thứ ba để tìm hiểu thông tin về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của họ.)

Nếu Anh Chị muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi email đến địa chỉ pecc3@pecc3.com.vn và EVNPECC3 sẵn lòng cung cấp và giải đáp thêm cho Anh Chị.

3. PHẠM VI XỬ LÝ DỮ LIỆU

3.1 Tiêu chuẩn về luật bảo về dữ liệu

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy định các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các quy định khác của Luật có liên quan và Nghị định 13/2023/NĐ-CP

3.2 Các nguyên tắc chung mà EVNPECC3 áp dụng khi xử lý dữ liệu cá nhân

EVNPECC3 chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích rõ ràng và hợp pháp. EVNPECC3 sẽ thông báo về những mục đích và chỉ xử lý dữ liệu cá nhân đó theo cách thức phù hợp với các mục đích cụ thể và hợp pháp như EVNPECC3 đã thông báo với Anh Chị. EVNPECC3 sẽ xử lý dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp và công bằng.

EVNPECC3 chỉ thu thập các dữ liệu cá nhân cần thiết liên quan đến (các) mục đích mà EVNPECC3 xử lý. EVNPECC3 xử lý cẩn trọng nhằm bảo đảm dữ liệu cá nhân đó chính xác và phù hợp và, nếu cần thiết cho các mục đích của EVNPECC3, EVNPECC3 sẽ cập nhật dữ liệu đó.

EVNPECC3 chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân khi cần thiết cho các mục đích pháp lý và kinh doanh. Trong thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân đó, EVNPECC3 sẽ thực hiện các phương pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn tình trạng truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, tiêu hủy một cách trái phép hoặc rủi ro tương tự.

3.3 Cơ sở xử lý hợp pháp

EVNPECC3 luôn muốn đối xử công bằng với tất cả cá nhân mà EVNPECC3 tương tác, nhưng đôi khi EVNPECC3 không thể làm như vậy do phải tuân thủ các quy định pháp luật.

Luật bảo vệ dữ liệu quy định những cơ sở pháp lý về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của Anh Chị một cách khái quát như sau:

 • Cần phải xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện hợp đồng giữa EVNPECC3 với Anh Chị –ví dụ, trường hợp EVNPECC3 đã cung cấp chính sách bảo hành cho Anh Chị – hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của Anh Chị trước khi ký kết hợp đồng.
 • Cần phải xử lý dữ liệu cá nhân để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.
 • Cần phải xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ các lợi ích cực kỳ quan trọng của Anh Chị, baogồm cả tính mạng và sức khỏe
 • Cần phải xử lý dữ liệu cá nhân vì các lợi ích hợp pháp của EVNPECC3 hoặc các lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, trừ trường hợp các lợi ích hợp pháp đó bị chi phối bởi các quyền hạn và quyền tự do cơ bản của Anh Chị.
 • EVNPECC3 được Anh Chị cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Anh Chị.

3.4 Ứng viên, người lao động

EVNPECC3 thông báo cho ứng viên khi đăng ký tuyển dụng, người lao động của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân (thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan. …) 01 lần trước khi tiến hành đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.

Theo đó, thông báo xử lý dữ liệu cá nhân cho ứng viên & người lao động bao gồm các nội dung:

 • Mục đích xử lý;
 • Loại dữ liệu cá nhân được sử dụng có liên quan tới mục đích xử lý;
 • Cách thức xử lý;
 • Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý;
 • Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra;
 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu.

Sự đồng ý của người lao động, ứng viên được thể hiện bằng văn bản hoặc trên các phương tiện kỹ thuật số khác thể hiện sự đồng ý.

Trong hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động của EVNPECC3 bao gồm  nội dung trên (phạm vi dữ liệu cá nhân được bảo vệ; mục đích, phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân; nghĩa vụ của EVNPECC3 trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân…).

3.5 Khách hàng

3.5.1 Cách thức EVNPECC3 thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng hoặc liên quan đến khách hàng

Thông thường, EVNPECC3 thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ Anh Chị. EVNPECC3 sẽ yêu cầu được cung cấp dữ liệu (bao gồm thông tin liên hệ) khi Anh Chị tương tác với EVNPECC3, kể cả khi trả lời các câu hỏi của Anh Chị về sản phẩm hoặc dịch vụ của EVNPECC3.

Đôi khi EVNPECC3 thu thập dữ liệu từ bên thứ ba, nhưng chỉ sau khi đã kiểm tra bên thứ ba đó có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân cho EVNPECC3 hay không – ví dụ, họ làm như vậy theo yêu cầu của Anh Chị để cho phép EVNPECC3 cung cấp thông tin hoặc cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của EVNPECC3 đến Anh Chị.

3.5.2 Các loại dữ liệu cá nhân mà EVNPECC3 thu thập

Dữ liệu cá nhân EVNPECC3 thu thập liên quan đến Anh Chị tùy thuộc vào hoàn cảnh EVNPECC3 tương tác với Anh Chị. EVNPECC3 chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và cần thiết cho các mục đích đó. EVNPECC3 đưa ra thông tin cụ thể hơn dưới đây:

 • Khi bắt đầu liên hệ với EVNPECC3, EVNPECC3 sẽ thu thập thông tin liên hệ từ Anh Chị, điều đó cho phép EVNPECC3 phản hồi, liên lạc và gửi tin nhắn đến Anh Chị, cho các mục đích mà Anh Chị đã liên hệ với EVNPECC3 – ví dụ, họ tên Anh Chị, tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thư tín, địa chỉ thực tế / nơi cư trú và địa chỉ IP của Anh Chị.
 • EVNPECC3 thu thập thông tin về mối quan hệ của EVNPECC3 với Anh Chị, chẳng hạn như các loại sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà EVNPECC3 cung cấp có thể khiến Anh Chị quan tâm và thông tin giúp Anh Chị điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp.
 • EVNPECC3 thu thập thông tin về cách thức Anh Chị giao dịch tương tác với EVNPECC3, bao gồm những yêu cầu, thông tin tài khoản, thông tin giao dịch khi mua sản phẩm và/hoặc sử dụng dịch vụ của EVNPECC3 và thông tin về cách thức Anh Chị sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của EVNPECC3.


3.5.3 Tại sao EVNPECC3 thu thập dữ liệu cá nhân và cách thức EVNPECC3 sử dụng dữ liệu cá nhân

 • Liên quan đến quy trình cung cấp, và hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, EVNPECC3 thu thập dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến Anh Chị khi Anh Chị yêu cầu EVNPECC3 cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ cần hỗ trợ tư vấn.
 • Và EVNPECC3 chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà EVNPECC3 đã thu thập.

3.5.4 Khi EVNPECC3 tiết lộ dữ liệu cá nhân

EVNPECC3 không bán dữ liệu cá nhân liên quan đến Anh Chị. Tuy nhiên, EVNPECC3 sẽ tiết lộ dữ liệu trong các trường hợp sau:

 • Cho các công ty con và công ty liên quan của EVNPECC3 khi cần thiết cho các mục đích khác nhau mà EVNPECC3 sử dụng dữ liệu cá nhân đó – xem “Cách thức EVNPECC3 sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến Anh Chị”.
 • EVNPECC3 thuê một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ thực hiện các hoạt động mà EVNPECC3 thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, như đại lý dịch vụ, nhà bán lẻ, nhà cung cấp đào tạo và đại lý – trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia thỏa thuận theo hợp đồng với EVNPECC3 để bảo đảm dữ liệu cá nhân của Anh Chị được bảo vệ.
 • Được sự đồng ý từ Anh Chị.
 • Anh Chị có thể kỳ vọng một cách hợp lý, hoặc được thông báo rằng dữ liệu cá nhân thuộc loại đó thường được gửi cho những cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan đó.
 • EVNPECC3 được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ dữ liệu.

3.5.5 Các loại dữ liệu cá nhân mà EVNPECC3 thu thập

Nếu Anh Chị là một cá nhân thực hiện kinh doanh với EVNPECC3 kể cả khi Anh Chị làm việc cho một công ty kinh doanh với EVNPECC3, EVNPECC3 hoặc nhà cung cấp dịch vụ của EVNPECC3 (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thay mặt EVNPECC3 vận hành trang web, hoặc cổng Thương mại điện tử) có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau đây về hoặc liên quan đến Anh Chị:

 • Thông tin liên lạc cho phép liên lạc đến Anh Chị – chẳng hạn như họ tên, tên người dùng, địa chỉ email công ty, số điện thoại công ty và số điện thoại di động.
 • Thông tin về mối quan hệ kinh doanh của EVNPECC3 với Anh Chị và điều đó giúp EVNPECC3 thực hiện kinh doanh với Anh Chị hoặc với công ty của Anh Chị, chẳng hạn như các loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà EVNPECC3 cung cấp có thể khiến Anh Chị hoặc công ty của Anh Chị quan tâm và thông tin giúp EVNPECC3 điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp với Anh Chị hoặc công ty của Anh Chị.
 • Thông tin giao dịch về cách thức tương tác với EVNPECC3, bao gồm yêu cầu thông tin tài khoản, thông tin giao dịch khi Anh Chị hoặc công ty của Anh Chị mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của EVNPECC3 và thông tin về cách thức Anh Chị hoặc công ty của Anh Chị sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Anh Chị.

3.5.6 Cách thức EVNPECC3 sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến Anh Chị

EVNPECC3 sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến Anh Chị:

 • Để thực hiện các yêu cầu của Anh Chị hoặc của công ty của Anh Chị về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và về các hoạt động liên quan, như cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ giao hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý tài khoản / mối quan hệ, hỗ trợ, đào tạo và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến quan hệ kinh doanh của Anh Chị và/hoặc của công ty Anh Chị với EVNPECC3.
 • Để gửi cho Anh Chị thông tin tiếp thị, bao gồm các ưu đãi mục tiêu dựa trên lợi ích cụ thể, đặc điểm kinh doanh và địa điểm của Anh Chị và/hoặc của công ty Anh Chị.
 • Để quản lý khảo sát và thực hiện các sự kiện quảng cáo và xác định xem Anh Chị và/hoặc công ty của Anh Chị có đủ điều kiện hưởng một số dịch vụ hoặc ưu đãi không
 • Để cung cấp cho Anh Chị và/hoặc công ty của Anh Chị thông tin hỗ trợ mà EVNPECC3 nghĩ rằng có thể Anh Chị và/hoặc công ty của Anh Chị quan tâm, như tin tức, thông báo và thông tin kỹ thuật của EVNPECC3 như bản tin dịch vụ kỹ thuật.
 • Để quản lý các nhu cầu và tương tác kinh doanh hàng ngày của EVNPECC3 với Anh Chị và/hoặc công ty của Anh Chị, bao gồm việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Anh Chị cho Anh Chị và/hoặc công ty của Anh Chị, xử lý các khoản thanh toán, quản lý kế toán tài chính, thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản trị trang web của EVNPECC3, phân tích việc sử dụng dịch vụ của Anh Chị và/hoặc công ty của Anh Chị, ngăn chặn gian lận và duy trì bảo mật cho hệ thống và quy trình của EVNPECC3, báo cáo tuân thủ pháp luật và quản lý tính liên tục trong kinh doanh của EVNPECC3.

3.6 Người dùng trực tuyến

3.6.1 Sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi khác

Trong phạm vi dịch vụ trực tuyến của EVNPECC3, EVNPECC3 có thể sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi khác. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ có thể được lưu trữ trên thiết bị của Anh Chị truy cập dịch vụ trực tuyến của EVNPECC3. Có thể theo dõi bằng cách sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Cụ thể, EVNPECC3 xử lý thông tin bằng công nghệ pixel và/hoặc thông qua phân tích tập tin nhật ký. EVNPECC3 phân biệt giữa:

 • Cookies được yêu cầu bắt buộc cho các chức năng kỹ thuật của dịch vụ trực tuyến
 • Cookies và các cơ chế theo dõi không bắt buộc đối với các chức năng kỹ thuật của dịch vụ trực tuyến – thường có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến với các cookies và cơ chế theo dõi này.

3.6.2 Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật

“Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật” nghĩa là các cookies cần thiết để bảo đảm cung cấp dịch vụ trực tuyến về mặt kỹ thuật. Ví dụ, các cookies lưu trữ dữ liệu để bảo đảm sao chép mượt mà các đoạn video hoặc âm thanh. Cookies đòi hỏi yếu tố kỹ thuật sẽ bị xóa khi Anh Chị rời khỏi trang web.

3.6.3 Cookies và cơ chế theo dõi không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật

EVNPECC3 chỉ sử dụng cookies và các cơ chế theo dõi không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật nếu Anh Chị đã đồng ý cho phép EVNPECC3 trong từng trường hợp. Liên quan đến các cookies và cơ chế theo dõi này, EVNPECC3 phân biệt:

 • Cookies tiện lợi – chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành dịch vụ trực tuyến và do đó cho phép Anh Chị trải nghiệm thoải mái hơn (ví dụ, có thể cài đặt ngôn ngữ của Anh Chị trong các cookies này)
 • Cookies tiếp thị và cơ chế theo dõi:
 • Cookies tiếp thị và cơ chế theo dõi cho phép EVNPECC3 và các đối tác của EVNPECC3 giới thiệu các dịch vụ dựa trên sở thích có được từ phân tích hành vi người dùng của Anh Chị
 • Công cụ thống kê cho phép EVNPECC3 đo lường, ví dụ, số lượng trang trong dịch vụ trực tuyến của EVNPECC3 mà Anh Chị đã xem
 • Các công cụ theo dõi chuyển đổi được các đối tác tiếp thị của EVNPECC3 đặt trên thiết bị của Anh Chị nếu Anh Chị truy cập trang web của EVNPECC3 thông qua quảng cáo của đối tác tiếp thị đó (và thường hết hiệu lực sau 30 ngày) – nếu truy cập một số trang nhất định trên trang web của EVNPECC3 và cookies chưa hết hạn, EVNPECC3 và đối tác tiếp thị liên quan có thể nhận ra rằng Anh Chị đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang web của EVNPECC3, cho phép EVNPECC3 tổng hợp số liệu thống kê chuyển đổi và ghi lại tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo liên quan và được chuyển hướng đến trang web của EVNPECC3
 • Plugin mạng xã hội – một số trang trong dịch vụ trực tuyến của EVNPECC3 liên quan đến nội dung và dịch vụ của các nhà cung cấp khác (ví dụ: Facebook, Twitter), cũng có thể sử dụng cookies và các mô-đun hoạt động – để biết thêm chi tiết về các plugin mạng xã hội, vui lòng tham khảo phần bên dưới về plugin mạng xã hội.

Anh Chị có thể quản lý cài đặt cookies và cơ chế theo dõi của Anh Chị trong trình duyệt và/hoặc cài đặt quyền riêng tư của EVNPECC3. (Lưu ý: cài đặt Anh Chị đã thực hiện chỉ đề cập đến trình duyệt được sử dụng trong từng trường hợp.

3.7 Plugin mạng xã hội

Trong Đề xuất Trực tuyến, EVNPECC3 có thể sử dụng các plugin mạng xã hội từ nhiều mạng xã hội khác nhau, chẳng hạn như nút ‘Thích’, ‘Chia sẻ’ và ‘bình luận’ do Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, TMall và WeChat cung cấp.

Khi sử dụng một plugin mạng xã hội – ví dụ, khi quyết định ‘Thích’ hoặc ‘Chia sẻ’ một điều gì đó – thì trình duyệt internet của Anh Chị tạo ra một kết nối trực tiếp đến máy chủ mạng xã hội có liên quan. Kết quả là nhà cung cấp mạng xã hội liên quan nhận được thông tin mà trình duyệt internet đã truy cập từ trang web mà EVNPECC3 cung cấp Đề xuất trực tuyến cho Anh Chị. Điều này xảy ra ngay cả khi Anh Chị không có tài khoản người dùng với nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan hoặc hiện chưa đăng nhập vào tài khoản của Anh Chị.

Các tập tin nhật ký (bao gồm địa chỉ IP), trong trường hợp này, được truyền trực tiếp từ trình duyệt internet của Anh Chị đến máy chủ của nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan và có thể được lưu trữ ở đó. Nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan hoặc máy chủ của họ có thể được đặt bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (ví dụ: có thể ở Hoa Kỳ).

Plugin mạng xã hội là phần mở rộng độc lập của các nhà cung cấp mạng xã hội. Vì lý do này, EVNPECC3 không thể gây ảnh hưởng đến phạm vi dữ liệu được họ thu thập và lưu trữ.

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu của mạng xã hội, việc tiếp tục xử lý và sử dụng dữ liệu đó của mạng xã hội cũng như các quyền và tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của Anh Chị có thể được tìm thấy bằng cách tham khảo thông báo bảo vệ dữ liệu của mạng xã hội có liên quan.

Trong trường hợp không muốn các nhà cung cấp mạng xã hội nhận và, nếu có thể, lưu trữ hoặc sử dụng dữ liệu, Anh Chị không nên sử dụng các plugin tương ứng – nghĩa là, không nên sử dụng nút ‘Thích’, ‘Chia sẻ’, ‘nhận xét’ hoặc nút tương tự trên trang web của EVNPECC3

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của EVNPECC3.

5. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU

5.1 Tiêu chuẩn về luật bảo về dữ liệu

Nếu EVNPECC3 yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân mà Anh Chị không muốn, hãy cho EVNPECC3 biết và EVNPECC3 sẽ cố gắng tiếp tục mà không sử dụng dữ liệu đó. Tuy nhiên, có khả năng là EVNPECC3 sẽ không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Anh Chị đang tìm kiếm, hoặc việc thiếu dữ liệu cá nhân có thể gây bất tiện cho Anh Chị khi EVNPECC3 cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

5.2 Tính chính xác của dữ liệu

EVNPECC3 thực hiện các bước để bảo đảm tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của dữ liệu cá nhân thu thập được. Điều này bao gồm cập nhật dữ liệu nếu và khi Anh Chị thông báo cho EVNPECC3 dữ liệu đã thay đổi.

5.3 Truy cập dữ liệu cá nhân

Anh Chị có thể yêu cầu EVNPECC3 cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của Anh Chị hoặc thông tin đề cập đến Anh Chị thuộc quyền sở hữu của EVNPECC3 hoặc dưới sự kiểm soát của EVNPECC3. EVNPECC3 cũng sẽ cung cấp cho Anh Chị thông tin về những cách thức mà EVNPECC3 đã, hoặc có thể đã sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu trong vòng 12 tháng trước đó.

5.4 Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Anh Chị có thể yêu cầu EVNPECC3 sửa lỗi những sai sót trong dữ liệu cá nhân hoặc thông tin đề cập đến Anh Chị mà dữ liệu đó thuộc quyền sở hữu của EVNPECC3 hoặc dưới sự kiểm soát của EVNPECC3.

5.5 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, EVNPECC3 bảo vệ dữ liệu cá nhân đề cập đến Anh Chị một cách nghiêm ngặt.

EVNPECC3 có nhiều phương pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của Anh Chị vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. EVNPECC3 hạn chế quyền truy cập dữ liệu cá nhân của Anh Chị chỉ trong phạm vi các nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác “cần phải biết” để tiến hành hoạt động kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Anh Chị theo hướng dẫn của EVNPECC3.

EVNPECC3 có nhiều quy trình thích hợp để xử lý mọi nghi vấn về việc vi phạm dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho Anh Chị và bất kỳ cơ quan giám sát có thẩm quyền nào về vi phạm dữ liệu cá nhân thực tế hoặc bị tình nghi khi EVNPECC3 được yêu cầu theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

6. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho EVNPECC3 và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu EVNPECC3 thực hiện việc này.

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Anh Chị có thể liên hệ với EVNPECC3 để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Chính sách Bảo mật này, để đưa ra nhận xét hoặc thực hiện bất kỳ khiếu nại nào bằng cách liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của EVNPECC3 theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (+84) 2822211169 Email: pecc3@pecc3.com.vn

Page top