Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

Môi trường

Quá trình thành lập và phát triển của đơn vị

Từ cuối thập niên 90, công tác đánh giá tác động và bảo vệ môi trường đã được Nhà nước đưa thành môt tiêu chí để thẩm định chất lượng các dự án đầu tư. Đón đầu xu hướng này, Công ty đã thành lập bộ phận Môi trường trực thuộc phòng Máy tính và Môi trường, với nhiệm vụ chuyên môi trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án nguồn và lưới điện do Công ty làm tư vấn.

Cùng với sự lớn mạnh của Công ty và nhu cầu tăng nhanh về công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội cũng như những báo cáo liên quan khác, vào ngày 1/7/2013, Công ty đã tách Bộ phận Môi trường từ phòng Máy tính và Môi trường để thành lập Phòng Môi trường.

Vai trò của đơn vị trong các dự án

Phòng Môi trường tham gia vào quá trình phát triển dự án từ giai đoạn lập quy hoạch địa điểm đến các giai đoạn lập hồ sơ PreFS và Đánh giá khả thi (Fesibility Study – FS) với nhiệm vụ thực hiện các báo cáo chuyên ngành như:

 • (i) Đánh giá tác động môi trường (EIA), (ii) Đánh giá môi trường xã hội (SIA), (iii) Lập kế hoạch bồi thường Tái định cư (RP), (iv) kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho các dự án nguồn và lưới điện đúng theo tiêu chuẩn của Việt Nam và của các tổ chức tín dụng quốc tế như: WB, JBIC, ADB, IFC…;
 • Các hoạt động tư vấn khác như: Thiết kế thu dọn lòng hồ thủy điện; Lập phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp cho các thủy điện do xả lũ và/ hoặc do sự cố vỡ đập; tính toán lan truyền nhiệt nước làm mát và phát tán khí thải nhà máy nhiệt điện.
 • Bên cạnh đó, đơn vị cũng đi sâu và hoàn thiện các báo cáo Đánh giá tác động môi trường, xã hội cho những dự án năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, điện mặt trời …
  Đơn vị luôn đặt ra những tiêu chí để phấn đấu: hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ với chất lượng sản phẩm luôn được kiểm tra và hoàn thiện, nâng cao năng lực và khả năng chuyên môn nhân sự của đơn vị, với mong muốn đảm bảo sự phát triển bền vũng của dự án, đồng thời trở thành công cụ tin cậy cho các nhà thẩm định và chủ đầu tư tham vấn trước khi đưa ra quyết định về dự án, từ đó từng bước trở thành đơn vị tư vấn môi trường hàng đầu cho các dự án năng lượng.

Đơn vị luôn đặt ra những tiêu chí để phấn đấu: hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ với chất lượng sản phẩm luôn được kiểm tra và hoàn thiện, nâng cao năng lực và khả năng chuyên môn nhân sự của đơn vị, với mong muốn đảm bảo sự phát triển bền vũng của dự án, đồng thời trở thành công cụ tin cậy cho các nhà thẩm định và chủ đầu tư tham vấn trước khi đưa ra quyết định về dự án, từ đó từng bước trở thành đơn vị tư vấn môi trường hàng đầu cho các dự án năng lượng.

Những dự án tiêu biểu

1. Dự án năng lượng tái tạo

 • Lập báo cáo ĐTM Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Sao Mai – 210MW: đây là báo cáo ĐTM cho dự án ĐMT đầu tiên được Bộ TNMT thẩm định và phê duyệt trên cả nước.

2. Dự án thủy điện

 • Thủy điện Sông Bung 4 – 156MW: Lập báo cáo ĐTM, Quy hoạch tổng thể bồi thường và tái định cư, các hồ sơ phục vụ vay vốn ADB: đây là dự án với mức độ phức tạp cao và được ADB đánh giá cao.
 • Lập phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp cho các đập thủy điện bậc thang trên hệ thống lưu vực sông Đồng Nai từ thủy điện Đa Nhim, thủy điện Đại Ninh đến Thủy điện Đồng Nai 3,4.

3. Dự án truyền tải

 • Cụm 03 dự án: Đường dây 500kV Phú Mỹ – Sông Mây, Sông Mây – Tân định và Trạm 500kV Sông Mây: hồ sơ lập Kế hoạch bồi thường (RP) và EIA dự án 500kV đầu tiên của đơn vị có sử dụng vốn vay của WB

4. Dự án nhiệt điện

 • Dự án NMĐ Vĩnh Tân 4 MR: báo cáo ĐTM của dự án có quy mô và độ phức tạp cao, có liên quan mật thiết đến các nhà máy khác trong TTĐL Vĩnh Tân trong việc phân bổ quota phát tán khí thải.
 • Dự án NMĐ Vĩnh Tân 4: gói thầu lập Kế hoạch hành động môi trường và xã hội phục vụ vay vốn tổ chức IFC là hồ sơ môi trường & xã hội đầu tiên được thực hiện theo tiêu chuẩn của IFC.

Thống kê các dự án Phòng Môi trường thực hiện

1. Dự án năng lượng tái tạo

STT Dự án Chủ đầu tư Nội dung Thời gian
1  Phong điện Hòa Thắng 1  Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – Đánh giá tác động môi trường

– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư

2012
2  Phong điện Lợi Hải  Công ty CP phong điện Thuận Bình – Đánh giá tác động môi trường

– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư

2013
3  Điện gió Trung Nam  Công Ty CP Điện Gió Trung Nam  Đánh giá tác động môi trường 2015
4  Nhà máy điện mặt trời Sao Mai – 210MW  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai  Đánh giá tác động môi trường 2017
5  Điện gió Công hải 1  Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn  Đánh giá tác động môi trường 2018
6  Điện mặt trời Châu Đức  Công ty TNHH SH Solar Farm Vina – Halla E&C CO.,LTD,

Tâp đoàn Hyosung

 Đánh giá tác động môi trường 2018
7  Điện mặt trời Vĩnh Tân  Ban quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân  Đánh giá tác động môi trường 2018
8  Điện mặt trời EASUP  Tập đoàn AES  Đánh giá tác động môi trường 2019
9  Điện gió Sunpro – Bến Tre  Cty TNHH TMDV xây dựng Sunpro  Đánh giá tác động môi trường 2019
10  Điện gió Trung Nam V3-6 – Trà Vinh  Tập đoàn Trung Nam  Kếhoạch BVMT 2020-2021
11  Điện gió Phước Nam Enfinity – Ninh Thuận  Cty TNHH Năng lượng tái tạo Trung Nam –Phương Đông  Kếhoạch BVMT 2020-2021
12  Điện gió Đông Thành 1 – Trà Vinh  Cty TNHH điện gió Đông Thành 1  Đánh giá tác động môi trường 2021
13  Điện gió Đông Thành 2 – Trà Vinh  Cty TNHH điện gió Đông Thành 2  Đánh giá tác động môi trường 2021
14  Điện gió ngoài khơi Cổ Thạch  Scatec Asa  Báo cáo Môi trường sơ bộ 2021

 

2. Dự án thủy điện

STT Dự án Chủ đầu tư Nội dung Thời gian
1  Thủy điện Sông Bung 2 – 126MW  Ban quản lý dự án thủy điện 3 – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
– Đề án khai thác nước mặt
– Thiết kế thu dọn lòng hồ
2005-2007

2012
2013

2  Thủy điện A Lưới – 150MW  Công ty CP Thủy điện miền Trung – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
– Phương án PCLL
2006-2007
2014
3  Thủy điện Đa M’Bri – 75MW  Công ty CP Thủy điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
– Phương án PCLL
2004-2005

2013

4  Thủy điện Sông Bung 3 – 8MW  Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2009-2011
5  Thủy điện Sông Bung 3A – 20MW  Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực Đà Nẵng – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2009-2011
6  Thủy điện Sông Bung 4 – 156MW  Ban quản lý dự án thủy điện 3 – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
– Thiết kế thu dọn lòng hồ
2006-2008

2013

7  Thủy điện Vĩnh Sơn 2-3 – 102MW  Cty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2007-2008
8  Thủy điện Vĩnh Sơn 5 – 24MW  Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2007-2008
9  Thủy điện Sông Giang 1  Công ty cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang. – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2010
10  Thủy điện Thác Ba – 18MW  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thương mại Việt Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2010-2013
11  Thủy điện Đồng Nai 5  BQLDA nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
– Báo cáo giám sát môi trường
– Đề án khai thác nước mặt
2014

2016

 

Lập phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp cho các đập thủy điện do xả lũ và/ hoặc do sự cố vỡ đập:

STT Dự án Chủ đầu tư Nội dung Thời gian
1  Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi
Thủy điện Đa Nhim
Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi  Phương án Phòng chống lũ lụt 2013
2  Thủy điện Đại Ninh  Công ty CP thủy điện Đại Ninh  Phương án Phòng chống lũ lụt 2014
3  Thủy điện Sê San 3A  Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Điện Sê San 3A  Phương án Phòng chống lũ lụt 2018
4  Thủy điện Đa Nhim  Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi  Phương án Phòng chống lũ lụt 2018
5  Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp, SêrBôk 3  Công ty thủy điện Buôn Kuôp  Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 2020-2021
6  Thủy điện Đa Nhim  Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi  Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 2020-2021
7  Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi  Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi  Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 2020-2021
8  Thủy Điện Đồng Nai 3,4  Công ty thủy điện Điện Đồng Nai  Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 2020-2021
9  Thủy điện Sê San 4 & 4A  Công ty phát triển thủy điện Sê Sab  Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 2021

 

3. Dự án truyền tải

STT Dự án Chủ đầu tư Nội dung Thời gian
1  Đường dây 500kV Sông Mây – Tân định và Trạm 500kV Sông Mây  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2004-2006
2  Đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2004-2006
3  TBA 500kV Đức Hòa  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2012-2015
4  Đường dây 500kV Sông Mây – Tân Uyên  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2012-2013
5  Đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2012-2013
6  Đường dây 500kV Bắc Ninh 2 – Phố Nối  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2012-2015
7  Đường dây 500kV Thốt Nốt – Đức Hòa  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2007-2008
8  Đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2013-2016
9  TBA 500kV Tân Uyên  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2010
10  TBA 500kV Chơn Thành  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2015
11  Đường dây 500kV đấu nối nhiệt điện Nghi Sơn 2  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2015-2016
12  Đường dây 500kV Chơn Thành – Đức Hòa  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2015-2016
13  TBA 500kV Long Thành  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2017
14  Đường dây 500kV Long Thành – Rẽ Phú Mỹ – Sông Mây  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2017
15  ĐD 500kV Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ – Nhà Bè  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2019
16  TBA 500kV Vĩnh Yên  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2019-2020
17  TBA 500kV Tây Ninh 1  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2019-2021
18  TBA 500kV Long An  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2020-2021
19  ĐD 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1  Ban QLDA các công trình điện miền Nam – Lập khung chích sách MTXH vay vốn REACH – WB
– Đánh giá tác động môi trường
2020-2021
20  ĐD 500kV Hải Phòng – Thái Bình  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2020-2021
21  TBA 500kV Krông Buk  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2020-2021
22  ĐD 500kV Tuabin khí miền Trung – Krông Buk  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2019-2021
23  SPP TBA 500kV TTĐL Dung Quất  Ban QLDA các công trình điện miền Nam  Đánh giá tác động môi trường 2020

Và hơn 300 công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp 220kV và 110kV.

4. Dự án nhiệt điện

STT Dự án Chủ đầu tư Nội dung Thời gian
1  Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 – 600MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện 2 – Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch BT-TĐC
– Giám sát môi trường trong gđ xây dựng
2004-2005

2009-2014

2  Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV – 750MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện 3  Đánh giá tác động môi trường 2006
3  Trung tâm Nhiệt điện Long Phú – 4.400MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện 3  Đánh giá môi trường chiến lược 2006
4  Nhà máy điện Long Phú 1 – 1.200MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu  Đánh giá tác động môi trường 2006
5  Nhà máy điện Long Phú 2 – 1.200MW  TATA power  Đánh giá tác động môi trường 2015
6  Nhà máy điện Duyên Hải 3 – 1.200MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 – Đánh giá tác động môi trường
– Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng
2009-2011

2012-2017

7  Nhà máy điện Sông Hậu 1 – 1.200MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu  Đánh giá tác động môi trường 2010-2011
8  Nhà máy điện Duyên Hải 3 mở rộng – 600MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện 3  Đánh giá tác động môi trường 2013-2014
9  Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 – 1.200MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân – Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng
– Báo cáo môi trường xã hội ESIA
2014-2018
10  Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 mở rộng – 600MW  Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân – Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch Bồi thường – tái định cư
2015-2016
11  Nhà máy điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Hiệp Phước  Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước – Đánh giá tác động môi trường
– Báo cáo khai thác nước mặt
2019–2020
12  NM nhiệt điện khí Sơn Mỹ 2  Tập đoàn AES – Đánh giá tác động môi trường
– Phương án BTTT
2019-2021
13  NM LNG Bạc Liêu  Viện Năng Lượng  Phương án BTTT, Môi trường nền, sinh thái 2020-2021

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top