Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 03/06/2022 | Xem bài viết Tiếng Anh

Quy định về việc giao khu vực biển cho dự án điện gió ngoài khơi để đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 (“Nghị định 11”) thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 15/7/2014 (“Nghị định 51”) về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Nghị định 11 quy định về việc giao khu vực biển cho dự án điện gió ngoài khơi để đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển với những điểm đáng lưu ý như sau:

  • Đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tổ chức, cá nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển mà không cần phải giao khu vực biển theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 11. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo Điều 8 Nghị định 11 xem xét, chấp thuận bằng văn bản về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển để tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện các hoạt động trên.
  • Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hiện tại, quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 11 chưa cụ thể và rõ ràng về việc tổ chức, cá nhân nước ngoài có được thực hiện hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển mà không cần phải giao khu vực biển. Vì vậy, trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển, tổ chức, cá nhân nước ngoài cần tuân thủ Điều 8 và Điều 9 Nghị định 11.
  • Thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, trừ các trường hợp giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm ở biển, nuôi trồng thủy sản căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 11.
  • Thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao: (i) khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; (ii) khu vực biển liên vùng; khu vực biển có phạm vi nằm ngoài vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 11; và (iii) khu vực biển do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị giao để thực hiện các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 11.
  • Thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển quyết định giao khu vực biển nằm trong phạm vi vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 11, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định 11.
  • Thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại khoản này không quá 01 ha.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã hoàn thành việc lấy các ý kiến góp ý cho dự thảo trên.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế của PECC3)

Page top