Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ ba, 19/07/2022 | Xem bài viết Tiếng Anh

Thẩm quyền chấp thuận việc thực hiện hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển cho dự án điện gió ngoài khơi

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 (“Nghị định 11”) thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 15/7/2014 (“Nghị định 51”) về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định 11, thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc thực hiện các hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển trên khu vực biển (không bao gồm giao khu vực biển) được quy định như sau:

  • Thẩm quyền chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận việc thực hiện các hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển trên (i) khu vực biển liên vùng; (ii) khu vực biển có phạm vi nằm ngoài vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 11.
  • Thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp xem xét, chấp thuận việc thực hiện các hoạt động đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 11, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận, xem xét của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường (“Dự thảo Nghị định”), thẩm quyền chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển được quy định như sau:

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường. chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên (i) khu vực biển có phạm vi nằm ngoài vùng biển 06 hải lý; (ii) khu vực biển liên vùng; (iii) khu vực biển do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển.
  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. chấp thuận các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển có trách nhiệm gửi văn bản chấp thuận các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế của PECC3)

Page top