Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ hai, 28/06/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Những điểm đáng lưu ý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây Dựng 2014 (sửa đổi)

———

Nghị định 15/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 (sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 06 năm 2020) (“Nghị định 15”). Nghị định 15 có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2021, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2015 và Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2017 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập (“Chứng chỉ hành nghề”) được quy định tại Nghị định 15 với những điểm đáng lưu ý như sau:

  • Chức danh yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề. (i) Chủ nhiệm khảo sát xây dựng; (ii) chủ nhiệm, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; (iii) chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; (iv) giám sát trưởng, giám sát viên; (v) chủ trì quản lý chi phí đầu tư xây dựng; và (vi) giám đốc quản lý dự án căn cứ theo khoản 13, 14, 15 và 17, Điều 3 Nghị định 15.
  • Cấp Chứng chỉ hành nghề. Căn cứ vào khoản 1 Điều 63 Nghị định 15 bao gồm: (i) cấp Chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng Chứng chỉ hành nghề; (ii) gia hạn Chứng chỉ hành nghề; (iii) điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề; (iv) cấp lại Chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin; và (v) chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định 15.
  • Gia hạn chứng chỉ hành nghề. (i) Cá nhân thực hiện việc gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm Chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực căn cứ theo khoản 4, Điều 63 Nghị định 15 (cá nhân vẫn phải tham gia sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề nhưng được miễn phần nội dung về kiến thức chuyên môn căn cứ theo khoản 3, Điều 77 Nghị định 15); (ii) sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện như đối với cấp Chứng chỉ hành nghề lần đầu/điều chỉnh hạng Chứng chỉ hành nghề căn cứ theo khoản 4, Điều 63 Nghị định 15 (cá nhân phải tham gia sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề với đầy đủ nội dung gồm kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn căn cứ theo khoản 3, Điều 77 Nghị định 15).
  • Điều khoản chuyển tiếp. (i) Cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề có xác định thời hạn của Chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 được tiếp tục sử dụng Chứng chỉ hành nghề cho đến khi hết hạn căn cứ theo khoản 10, Điều 110 Nghị định 15; (ii) cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 trước thời điểm Nghị định 15 có hiệu lực thi hành (ngày 03 tháng 3 năm 2021) được tiếp tục sử dụng Chứng chỉ hành nghề đến khi hết hạn căn cứ theo khoản 11, Điều 110 Nghị định 15; và (iii) cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề trước thời điểm Nghị định 15 có hiệu lực thi hành (ngày 03 tháng 3 năm 2021) thì được xét cấp Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2018 căn cứ theo khoản 12, Điều 110 Nghị định 15.

Tổng hợp: Nguyễn Châu Phong/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top