Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 18/03/2022 | Xem Bài viết Tiếng Anh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu tư

Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2022 (“Luật sửa đổi, bổ sung”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật đầu tư”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Luật PPP”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu tư
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung Luật PPP với những điểm đáng lưu ý như sau: 

  • Điều chỉnh tiêu chí của dự án PPP được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Dự án phải có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công sử dụng một hoặc một số nguồn vốn sau: (i) vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý; (ii) vốn vay ODA; (iii) vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung, trừ các dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo Khoản 1 Điều 12 Luật PPP.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư với những điểm đáng lưu ý như sau: 

  • Điều chỉnh các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. (i) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; (ii) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; và (iii) Dự án thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới theo Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo Điều 30 Luật đầu tư.
  • Điều chỉnh các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (i) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người; (ii) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; và (iii) Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt theo Khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ theo Điều 30 và Điều 31 Luật đầu tư.
  • Điều chỉnh nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung đánh giá bao gồm việc đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa theo Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung.
  • Điều chỉnh hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Bãi bỏ hình thức sử dụng đất dưới dạng quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo Khoản 4 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top