Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Thứ sáu, 18/03/2022 | Bài viết Tiếng Anh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2022 (“Luật sửa đổi, bổ sung”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2019 (“Luật Đầu tư công”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công với những điểm đáng lưu ý như sau:

  • Điều chỉnh chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại không còn áp dụng cho các dự án nhóm B. Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư không còn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo điểm a, điểm b, Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung.
  • Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư công. Đối với các dự án trên nhưng ở quy mô quản lý cấp địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Tất cả các dự án được quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt sẽ phải tuân theo quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật theo điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung.

Xin vui lòng truy cập và theo dõi website https://www.pecc3.com.vn/ để cập nhật thông tin tư vấn xây dựng ngành điện mới nhất.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3

Page top