Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ ba, 12/12/2023

Quy định của Luật Đấu thầu về Hợp đồng lựa chọn nhà thầu

Nếu như tại Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 đưa ra 04 loại hợp đồng với nhà thầu gồm:

(1) Hợp đồng trọn gói;

(2) Hợp đồng theo đơn giá cố định;

(3) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

(4) Hợp đồng theo thời gian

Thì tại Điều 64 Luật Đấu thầu 2023, ngoài quy định gồm 04 loại hợp đồng nêu trên đã bổ sung thêm 04 loại hợp đồng mới là:

(5) Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

Áp dụng đối với công việc, dịch vụ mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc, nhu cầu cần thiết về các yếu tố, chi phí đầu vào để thực hiện các công việc dự kiến của hợp đồng.

(6) Hợp đồng theo kết quả đầu ra;

Áp dụng đối với công việc, dịch vụ mà việc thanh toán căn cứ vào kết quả thực hiện hợp đồng được nghiệm thu về chất lượng, số lượng và các yếu tố khác.

(7) Hợp đồng theo tỉ lệ phần trăm;

Chỉ có thể áp dụng cho gói thầu bảo hiểm công trình mà giá trị hợp đồng được xác định chính xác trên cơ sở giá trị công trình thực tế được nghiệm thu.

(8) Hợp đồng hỗn hợp.

Là loại hợp đồng có nội dung kết hợp các loại hợp đồng nêu trên. Hợp đồng hỗn hợp phải quy định rõ phạm vi công việc áp dụng đối với từng loại hợp đồng tương ứng và các nội dung bổ sung, điều chỉnh liên quan khi áp dụng đồng thời nhiều loại hợp đồng đối với một nội dung công việc, dịch vụ.

image 5 4

Theo đó Luật Đấu thầu 2023 đã bỏ quy định “Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản”, không còn quy định bắt buộc áp dụng loại Hợp  đồng trọn gói “Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ”.

Đồng thời quy định: Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng (trừ gói thầu mua sắm tập trung và gói thầu chia phần); trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể.

Một điểm mới tiếp theo về hợp đồng được quy định tại Điều 70 Luật Đấu thầu 2023 (thay thế cho Điều 67 Luật Đấu thầu 2013) là bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện hợp đồng và các trường hợp, điều kiện sửa đổi hợp đồng. Theo đó, các bên không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng đối với các nội dung đã được quy định trong hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện: Không vượt giá gói thầu, không vượt  thời gian thực hiện hợp đồng, phương pháp, công thức, hạng mục và các nội dung cần thiết để điều chỉnh đã quy định trong hợp đồng./.

Page top