Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ bảy, 18/12/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo Luật PPP và Nghị định 35/2021 hướng dẫn Luật PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Luật PPP”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (“Nghị định 35”) có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức đấu thầu rộng rãi được quy định tại Luật PPP và Nghị định 35 với những điểm đáng lưu ý như sau:

nang luong tai tao dau thau rong rai 1

Trường hợp áp dụng (khoản 2, Điều 34 của Nghị định 35).

  • Đấu thầu rộng rãi quốc tế (a) có sơ tuyển khi có từ 06 nhà đầu tư trở lên quan tâm trong đó có ít nhất 01 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký quan tâm và (b) không có sơ tuyển khi có dưới 06 nhà đầu tư quan tâm, trong đó có ít nhất 01 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký quan tâm;
  • Đấu thầu rộng rãi trong nước (a) có sơ tuyển khi có từ 06 nhà đầu tư Việt Nam trở lên đăng ký quan tâm và (b) không có sơ tuyển khi có dưới 06 nhà đầu tư Việt Nam đăng ký quan tâm.

nang luong tai tao dau thau rong rai 2

Quy trình đấu thầu rộng rãi (Điều 36 của Nghị định 35).

  • Lựa chọn danh sách ngắn đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển: căn cứ kết quả sơ tuyển theo quy định tại các Điều 38, 39, 40, 41 và 42 của Nghị định 35;
  • Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư: việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Nghị định 35;
  • Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: bao gồm việc mời thầu, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu và chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, thay thế, rút hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Nghị định 35;
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu, việc mở, đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại theo quy định tại các Điều 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 của Nghị định 35;
  • Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Nghị định 35; và
  • Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng dự án PPP theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Nghị định 35.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top