Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 28/10/2022

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở thành nguồn sức mạnh nội lực để phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, trong đó coi trọng về phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực để phát triển đất nước.

Bám sát quan điểm chỉ đạo này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng hoàn thiện Bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp để áp dụng trong EVN và các đơn vị thành viên. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) đơn vị thành viên chuyên về công tác tư vấn, thiết kế các công trình nguồn và lưới điện đã không ngừng sáng tạo, đổi mới cách tiếp cận, áp dụng công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vận dụng triệt để các quy tắc ứng xử trong VHDN nhằm tăng cường sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng trong các quá trình tư vấn thiết kế. Thường xuyên truyền thông các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh của EVNPECC3 và đặc biệt là văn hóa chất lượng và lấy khách hàng làm trung tâm, từ đó lan tỏa được các giá trị cốt lõi đến toàn thể đội ngũ NLĐ trong công ty.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và thực hiện, EVNPECC3 đã truyền thông đến các đơn vị để học tập, và vận dụng văn hóa EVN và các hoạt động chuyên môn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025:

  1. Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2022 – 2025.
  2. Phụ lục Các nhiệm vụ chi tiết triển khai VHDN EVN giai đoạn 2022-2025.
Page top