Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ bảy, 18/12/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức đàm phán cạnh tranh theo Luật PPP và Nghị định 35/2021 hướng dẫn Luật PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Luật PPP”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (“Nghị định 35”) có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức đàm phán cạnh tranh được quy định tại Luật PPP và Nghị định 35 với những điểm đáng lưu ý như sau:

Trường hợp áp dụng.

(i) Dự án chỉ có 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự; (ii) dự án ứng dụng công nghệ cao và dự án ứng dụng công nghệ mới theo Điều 38 Luật PPP.

nang luong tai tao 1

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư đối với đàm phán cạnh tranh (Điều 36 của Nghị định 35).

  • Lựa chọn danh sách ngắn: căn cứ (a) kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 25 của Nghị định 35 đối với dự án chỉ có 03 nhà đầu tư được mời tham dự và (b) kết quả đánh giá hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm, kết quả các vòng đám phán cạnh tranh đối với dự án ứng dụng công nghệ cao và dự án ứng dụng công nghệ mới theo quy định tại Điều 43, 44, 45 và 46 của Nghị định 35;
  • Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư: (a) đối với dự án chỉ có 03 nhà đầu tư được mời tham dự, trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu trao đổi với nhà đầu tư trong danh sách ngắn để hoàn thiện hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 48 của Nghị định 35, (b) đối với các dự án ứng dụng công nghệ cao và dự án ứng dụng công nghệ mới, việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Nghị định 35;

nang luong tai tao 3

  • Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: bao gồm mời thầu, phát hành, làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu và chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Nghị định 35;
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu: (a) đối với dự án chỉ có 03 nhà đầu tư được mời tham dự, việc mở, đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại theo quy định tại các Điều 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 của Nghị định 35 và (b) đối với các dự án ứng dụng công nghệ cao và dự án ứng dụng công nghệ mới, việc mở hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 của Nghị định 35;

nang luong tai tao 2

  • Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Nghị định 35; và
  • Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng dự án PPP theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Nghị định 35.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top