Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 27/06/2024

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 27/6/2024, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (MCK: TV3) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội hân hạnh đón tiếp các khách mời: ông Huỳnh Hòa Hiệp – đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Trung Khang – Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN, ông Lê Bình Phương – Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán VACO; sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cùng các cổ đông, đại điện cổ đông của Công ty, tương ứng 7.027.445 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

image

Đại hội đã được nghe các báo cáo, thảo luận và quyết nghị các nội dung quan trọng liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển của Công ty gồm: Báo cáo của HĐQT, BKS; Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Kết quả tài chính năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận; Tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 13); Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp này, đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

image 1
image 2

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông, đại diện cổ đông đều ghi nhận sự nỗ lực của Công ty, đồng cảm và chia sẻ với những thử thách và khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Các ý kiến trao đổi, thảo luận xoay quanh định hướng phát triển của Công ty, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng của các cổ đông với Ban lãnh đạo, Ban điều hành của Công ty, tiếp tục ủng hộ và giao quyền để công tác quản lý, điều hành được thuận lợi nhất, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

image 3

Với sự đồng lòng và nỗ lực quyết tâm cao nhất, tập thể cán bộ và người lao động Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, ghi dấu sự phát triển đi lên, tiếp nối truyền thống hơn 45 năm của Công ty.

Page top