Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ hai, 28/06/2021

Những điểm đáng lưu ý về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây Dựng 2014 (sửa đổi)

———

Nghị định 15/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 (sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 06 năm 2020) (“Nghị định 15”). Nghị định 15 có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2021, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2015 và Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2017 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 13 Nghị định 15 với những điểm đáng lưu ý như sau:

ND 42 2017

 

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top