Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ tư, 16/03/2022 | Xem bài viết Tiếng Anh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

     Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2022 (“Luật sửa đổi, bổ sung”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004 (“Luật Điện lực”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

      Luật Điện lực được sửa đổi, bổ sung với những điểm đáng lưu ý như sau:

  • Điều chỉnh chính sách phát triển điện lực. Thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực. 

Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung.

  • Điều chỉnh hoạt động Nhà nước độc quyền. Nhà nước độc quyền vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung.
  • Bổ sung quyền của đơn vị truyền tải điện. Đấu nối vào lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tư theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung. 
  • Bổ sung nghĩa vụ của đơn vị truyền tải điện. Bảo đảm quyền đấu nối của các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực vào lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng; trường hợp từ chối đấu nối thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung.

Xin vui lòng truy cập và theo dõi website https://www.pecc3.com.vn/ để cập nhật thông tin tư vấn xây dựng ngành điện mới nhất.

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top