Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 23/12/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo trong trường hợp đặc biệt theo Luật PPP và Nghị định 35/2021 hướng dẫn Luật PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Luật PPP”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (“Nghị định 35”) có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

ND CP

      Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức lựa chọn trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Luật PPP và Nghị định 35 với những điểm đáng lưu ý như sau:

 • Trường hợp áp dụng (Điều 40 của Luật PPP và Khoản 1, Điều 69 của Nghị định 35).
  • (i) Dự án PPP xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không áp dụng được các hình thức đấu thầu rộng rãi, đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư; hoặc
  • (ii) Dự án PPP có khả năng áp dụng được các hình thức đấu thầu rộng rãi, đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư nhưng ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia.
 • Quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (Điều 69 và Điều 70 của Nghị định 35).
  • (i) Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề xuất áp dụng phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật PPP, trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.
  • (ii) Trong thời gian tối đa 45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  • (iii) Căn cứ hồ sơ đề xuất của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.
  • (iv) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, đồng thời phê duyệt kế hoạch chi tiết.

Xin vui lòng truy cập và theo dõi website https://www.pecc3.com.vn/ để cập nhật thông tin chuỗi 6 bài về đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo Luật PPP.

1.https://www.pecc3.com.vn/nhung-diem-dang-luu-y-ve-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu/

2.https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-dau-thau-rong-rai-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/

3.https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-dam-phan-canh-tranh-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/.

4. https://www.pecc3.com.vn/lap-ho-so-moi-thau-theo-thong-tu-09-2021-huong-dan-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-thuc-hien-du-an-ppp/

5. https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-chi-dinh-nha-dau-tu-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top