Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 23/12/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức chỉ định nhà đầu tư theo Luật PPP và Nghị định 35/2021 hướng dẫn Luật PPP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Luật PPP”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (“Nghị định 35”) có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

nang luong tai tao 1

Lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo hình thức chỉ định nhà đầu tư được quy định tại Luật PPP và Nghị định 35 với những điểm đáng lưu ý như sau:

 • Trường hợp áp dụng (khoản 1 Điều 39 của Luật PPP).
  • (i) Dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước (trước khi chỉ định nhà đầu tư phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); và
  • (ii) Dự án cần phải lựa chọn ngay nhà đầu tư thay thế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 52, Luật PPP để bảo đảm tính liên tục trong quá trình thực hiện dự án.
 • Quy trình chỉ định nhà đầu tư (Điều 37 của Nghị định 35).
  • (i) Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện quy trình chi tiết dưới đây:
  • (a)  Chuẩn bị chỉ định nhà đầu tư bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm xác định nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 29 của Luật PPP và không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 4 Điều 29, Nghị định 35;
  • (b)  Tổ chức chỉ định gồm phát hành hồ sơ mời thầu, chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu, mở hồ sơ dự thầu;
  • (c)   Đánh giá hồ sơ dự thầu;
  • (d)   Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
  • (e)    Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng.
  • (ii) Đối với dự án cần phải lựa chọn ngay nhà đầu tư thay thế theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 52, Luật PPP để bảo đảm tính liên tục trong quá trình thực hiện dự án, quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 67 và Điều 68 của Nghị định 35.

Xin vui lòng truy cập và theo dõi website https://www.pecc3.com.vn/ để cập nhật thông tin chuỗi 6 bài về đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo Luật PPP.

1. https://www.pecc3.com.vn/nhung-diem-dang-luu-y-ve-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu/

2. https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-dau-thau-rong-rai-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/

3. https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-dam-phan-canh-tranh-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/.

4. https://www.pecc3.com.vn/lap-ho-so-moi-thau-theo-thong-tu-09-2021-huong-dan-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-thuc-hien-du-an-ppp/

5. https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-chi-dinh-nha-dau-tu-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top