Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 23/12/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Lập hồ sơ mời thầu theo Thông tư 09/2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo thực hiện dự án PPP

     Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Luật PPP”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (“Nghị định 35”) có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021. Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2021 (“Thông tư 09”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Lập hồ sơ mời thầu theo Thông tư 09/2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo thực hiện dự án PPP
Lập hồ sơ mời thầu theo Thông tư 09/2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo thực hiện dự án PPP

     Lập hồ sơ mời thầu dự án PPP theo quy định tại Thông tư 09 với những điểm đáng lưu ý như sau:

 • Dự án áp dụng sơ tuyển. Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09.
 • Dự án không áp dụng sơ tuyển và dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh đối với dự án chỉ mời 03 nhà đầu tư tham dự. Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 09.
 • Dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh. Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 09.
 • Dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư. Hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 09 nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật PPP, Nghị định số 35 và quy định của pháp luật có liên quan. Hồ sơ mời thầu không được quy định nội dung so sánh, xếp hạng nhà đầu tư.
 • Nội dung lập hồ sơ mời thầu (Mục 4.1, Chương I. Chỉ dẫn Nhà đầu tư, Phụ lục IV và V, Thông tư 09).
 • Phần 1. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư
 • – Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư
 • – Chương II. Bảng dữ liệu
 • – Chương III. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • – Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
 • Phần 2. Yêu cầu thực hiện dự án
 • Phần 3. Dự thảo hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 • Làm rõ hồ sơ mời thầu (Mục 5.1, Chương I. Chỉ dẫn Nhà đầu tư, Phụ lục IV và V, Thông tư 09). Nhà đầu tư phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời thầu hoặc gửi thông qua Hệ thống của bên mời thầu tối thiểu 07 ngày làm việc (đối với lựa chọn nhà đầu tư trong nước) và 15 ngày (đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Sửa đổi hồ sơ mời thầu (Mục 7.1, Chương I. Chỉ dẫn Nhà đầu tư, Phụ lục IV và V, Thông tư 09). Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc đăng tải văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu trên Hệ thống.

Xin vui lòng truy cập và theo dõi website https://www.pecc3.com.vn/ để cập nhật thông tin chuỗi 6 bài về đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo Luật PPP.

1.https://www.pecc3.com.vn/nhung-diem-dang-luu-y-ve-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu/

2.https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-dau-thau-rong-rai-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/

3.https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-dam-phan-canh-tranh-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/.

4. https://www.pecc3.com.vn/lap-ho-so-moi-thau-theo-thong-tu-09-2021-huong-dan-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-thuc-hien-du-an-ppp/

5. https://www.pecc3.com.vn/lua-chon-nha-dau-tu-du-an-nang-luong-tai-tao-theo-hinh-thuc-chi-dinh-nha-dau-tu-theo-luat-ppp-va-nghi-dinh-35-2021-huong-dan-luat-ppp/

Tổng hợp: Phạm Trần Bảo Khánh/Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top