Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ ba, 13/06/2023

EVN ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký Quyết định số 344/QĐ-EVN ngày 24/4/2023, về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình hành động của EVN nêu rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2023 của EVN, tập đoàn quán triệt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và Chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Thứ nhất, bám sát các nghị quyết, quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và của EVN, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Thứ hai, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung để tạo nên sức mạnh tổng hợp, kiên quyết khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ ba, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chủ động đối với mọi tình huống, nắm bắt kịp thời các diễn biến mới của tình hình để xử lý hiệu quả các vấn đề; xây dựng các kịch bản, phương án linh hoạt, thích ứng với các vấn đề mới phát sinh.

Thứ tư, đồng bộ, thống nhất và quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa kịp thời ứng phó hiệu quả với những vấn đề cấp bách, phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn. Tập trung nguồn lực trong công tác kiến nghị hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật để đảm bảo tính thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh  của Tập đoàn và các đơn vị.

Thứ năm, quan tâm, chú trọng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Thứ sáu, bảo đảm an ninh trong đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, tăng cường hội tác để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Kế hoạch cũng đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo cung ứng điện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tích cực tham gia, phát huy vai trò trong việc phát triển kết cấu hạ tầng điện lực đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển nền kinh tế;  thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng…

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: EVN

Page top